Navigace

Obsah

Vesnická památková zóna Hlince

Hlince jsou hodnotným příkladem vsi s charakteristickou zástavbou tvořenou řadou cenných tradičních roubených staveb. Výjimečný je minimální rozsah modernizací či rušivých novostaveb, proto byly Hlince v roce 1995 prohlášeny za památkovou zónu lidové architektury.

Kulturní památky v obci Hlince

První dochovaná zmínka o obci Hlince pochází z roku 1361. V obci Hlince je zástavba obdélné návsi, klesající mírně k jihu, tvořena přízemními drobnými statky se širokými dvory. Některé usedlosti, zejména s dochovanými roubenými chalupami

          čp. 8 a čp. 9, čp. 8 a čp. 9                                čp. 14, čp. 14                   čp. 18, čp. 18                                    a čp. 22, čp. 22

jsou prohlášeny Ministerstvem kultury ČR za nemovitou kulturní památku a jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

Kulturní památky v Dolanech a na Ptyči

K obci Hlince patří osada Ptyč, kterou tvořil zemědělský statek, dnes jsou zde rodinné domy, chaty a komplexy "Park Berne" a "Chateau Berne". Na Ptyči není žádný objekt prohlášen za kulturní památku.

KostelDále  pak  k  obci  patří  osada  Dolany,  kde je na svahu vystavěno několik domků a v údolí pod nimi, v místě původní vsi a tvrze, se nachází kostel sv. Petra a Pavla, který je spolu s okolními pozemky prohlášen Ministerstvem kultury ČR za nemovitou kulturní památku a také je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

 

 

 

Památky místního významu

kapličkaBoží mukaK vidění je v obci také kaplička z 19. století, která tvoří pohledový střed zástavby, stejně tak i památník padlým ve světových válkách s kovářsky zpracovaným oplocením.

V obci a u cesty na Ptyč se nachází opravená boží muka.

Když se jede od Studené do Hlinců, je možné opět na louce u silnice spařit výklenkovou kapličku.

Na základě vzpomínek paní Marie Potůčkové, rozené Broukové, na svého bratra Václava Brouka, připravil  v  roce   2016   návrh   výklenkové  polní   kapličky  starosta   obce  Ing.  Petr  Jirásek. V  následujícím  roce  se  rodina  Potůčků  znovu  ujala  výstavby  kapličky,  kterou  realizovala na původním místě za vydatné pomoci několika spoluobčanů a zedníků z obce a okolí. Výklenková polní kaplička, která v těchto místech stála v I. polovině 20. století, má dokonce dochovaný svůj příběh:

Kdysi se jeden mladý muž ve Hlincích zamiloval do děvečky a chtěje si jí vzít, nepochodil  však   s touto myšlenkou u svého otce, statkáře. Z nešťastné lásky si zkroušený a zamilovaný Václav Brouk sáhl na život a 20. září 1928 se zastřelil. Byť pochován byl, postavila mu rodina na jeho upomínku před obcí kapličku. Protože však rodině, zkroušené ztrátou prvorozeného syna, kaplička tuto nešťastnou událost stále připomínala, nechali ji nakonec Václavovi rodiče strhnout. A tak kaplička i její příběh sešly nejen z očí, ale téměř i z mysli...“

Uplynulo mnoho desítek let a jak tomu v podobných případech bývá, náhodou byl na starých mapách,  kde jsou  zakreslena  boží  muka  v  okolí  obce  Hlince,  objeven  zakreslený   symbol  i v místě, kde v té době nic nestálo. Pozemek parc.č. 560, na kterém byl symbol božích muk označen, patřil počátkem 20. století rodině Brouků ze Hlinců, ze které později vzešla rodina Helebrantova a rodina Potůčkova. Václav Brouk byl tedy prastrýc sourozenců Jana Potůčka, Vlastimila  Potůčka  a  Ing.  Jaroslavy  Benešové,  kteří  dnes  pozemek  vlastní, a právě Jaroslava se za rodinu Potůčků organizace přípravy projektu a vlastní stavby nové kapličky ujala. Protože  jí od počátku pomáhal nejen s projektem starosta obce Ing. Petr Jirásek, bylo mu rodinou umožněno, aby nechal do výklenku kapličky na své náklady namalovat obrázek Panny Marie Bolestné, které je kaplička zasvěcena. S rodinou bylo totiž dohodnuto, že zasvěcení bude vycházet z toho, že tento bolestný příběh a podobu výklenkové polní kapličky uchovala ve své  paměti  Václavova  sestra,  paní  Marie  Potůčková.  Vysvěcení  kapličky  se  uskutečnilo  dne  5. listopadu 2017 a jako projev lásky a díků ji sourozenci Potůčkovi věnovali své matce Růžence.

A tak dnes před vjezdem do obce opět důstojně stojí mezi dvěma lípami výklenková polní kaplička, za kterou jsou vidět v dáli budovy bývalé obecní školy a Špejcharu, a pak celá vesnička, Hlince. Kolemjdoucím by se skoro chtělo zazpívat si písničku na melodii písně „Ty lesovské stráně“ z filmu „Madla zpívá Evropě“ (rok 1940), s textem upraveným právě pro naši krásnou vesničku, Hlince:Kaplička

 

                 „Ty hlinecké stráně, sluncem zlacené,

                   štěstím čisté lásky, jsou posvěcené,

                     ty hlinecké stráně, samé kamení,

                    tam za mnou chodilo mé potěšení,

                    tam za mnou chodilo mé potěšení.

                   Na pasece břízka a k potůčku stráň,

                    u nich leží víska, malá jako dlaň,

                     malá ale krásná, Bůh ji opatruj,

             tam já jsem žil v mládí, tam je domov můj,

             tam jsem žila v mládí, tam je domov můj...“

 

 

Fotodokumentace kapličky Panny Marie Bolestné

Textová část o kapličce Panny Marie Bolestné u Hlinců

 

MineObec Hlince se souhlasem vlastníka, kdy rodinu OceněníPotůčkovu zastupovala paní Růžena Potůčková, přihlásila v roce 2018 znovuvybudovanou polní výklenkovou kapličku Panny Marie Bolestné do soutěže Vesnice roku, kategorie soutěže "Zlatá cihla v Programu obnovy venkova". Kaplička v krajském kole soutěže získala v sobotu 28. července 2018 v Kamenném Újezdě (vítězná obec krajského kola soutěže) toto ocenění v kategorii C - nové venkovské stavby.

Za obnovu kapličky, drobné sakrální památky, již obec Hlince záhy po jejím vysvěcení získala "Děkovný list" Ing. Tomáše Jirsy (starosta Hluboké nad Vltavou, senátor PČR) a RNDr. Michala Valenčíka (dokumentace ohrožených sakrálních staveb), ve kterém je mimo jiné uvedeno: "Předejte, prosím, poděkování také lidem, kteří se na obnově památky přímo podíleli." Rád bych tak učinil také touto cestou, přičemž bych chtěl poděkování rozšířit i na ty z Vás, kteří jste obnovu kapličky jakkoliv umožnili a podporovali.

Ing. Petr Jirásek, starosta obce

 

Kapličky „sestřičky“... aneb co mají společného polní výklenkové kapličky Panny Marie Bolestné u Hlinců, Panny Marie u Výrova, sv. Jana Nepomuckého u Bučku, a sv. Floriána u Kožlan (foto a text).

Polní výklenková kaplička byla před obcí Hlince prvně vystavěna v I. pol. 20. století k uctění památky Václava Brouka. Podle návrhu Ing. Petra Jiráska, starosty obce Hlince, a za vydatné pomoci několika spoluobčanů a zedníků z obce a okolí, nechali v roce 2017 na původním místě znovu vystavět polní výklenkovou kapličku Panny Marie Bolestné sourozenci Potůčkovi, vysvěcena byla 5. listopadu 2017. Kaplička, stojící na okraji louky u silnice ze Studené do Hlinců, je drobnou, ale zároveň výraznou dominantou, této části krajiny.

Podle stejného návrhu vystavěl v roce 2018 s partou nadšenců pan Miroslav Štefl z Výrova polní výklenkovou kapličku Panny Marie, vysvěcenou v sobotu 28. října 2018, v den, kdy si celá země připomínala 100. výročí založení samostatného československého státu (založení První republiky v roce 1918). Mladší a první „sestra“ hlinecké kapličky Panny Marie Bolestné, výrovská kaplička Panny Marie, stojí nedaleko mohutné a památné, státem chráněné borovice, na okraji lesa u silnice, spojující Výrov s Bučkem.

Na výročí mučednické smrti mistra Jana Husa, kdy se dodnes v Bučku slaví pouť, byla 6. července 2021 zasvěcena zemskému patronu Janu Nepomuckému polní výklenková kaplička, postavená z iniciativy několika místních obyvatel, především paní Libuše Benešové, a za pomoci města Kožlany. Nová kaplička stojí vedle silnice do Hodyně, u cesty vedoucí k rybníku, tedy vodě, s níž je tento mučedník spojován. Bučecká kaplička sv. Jana Nepomuckého navázala na architekturu prvních dvou kapliček, a stala se tak další, v pořadí druhou „sestrou“ hlinecké kapličky Panny Marie Bolestné.

Základní rukopis návrhu, podle kterého byly vystavěny první tři uvedené kapličky, je patrný též na nové kapličce, postavené v roce 2022 u silnice, směřující z Kožlan do Čisté. Na náklady paní Růženy Srpové vystavěl pan Jiří Bendl z Bujesil polní výklenkovou kapličku, zasvěcenou na kožlanskou pouť 12. srpna 2023 sv. Floriánu, patronu hasičů a také řemesel, která mají co do činění s vodou a ohněm na Kožlansku, zejména mlynářů a pekařů, ale i sekerníků. V pořadí třetí „sestra“ hlinecké kapličky Panny Marie Bolestné, kožlanská kaplička sv. Floriána, vhodně obohacuje krajinu u cesty z Kožlan k rybníku Vožehák, lemované lipovou alejí.

Hranolová kaplička s trojúhelným tympanonem, různým množstvím, počtem a umístěním zdobných říms, se zaklenutým výklenkem v hlavním průčelí, mnohdy krytým různě ztvárněnou kovanou mříží, chránící v této nice vyobrazení světce, kterému je kaplička zasvěcena, se v různých částech severního Plzeňska s úctou a pokorou k tradicím připojuje pro doby příští k ostatní drobné sakrální architektuře, dotvářející naši kulturní krajinu, ke kulturnímu dědictví České republiky. Lidé, z jejichž iniciativy a s jejichž pomocí polní výklenkové kapličky postavili řemeslníci a umělci, jak místní, tak z okolních obcí, prostě všichni ti, kteří se na výstavbě kapliček podíleli, mohou být na svoji práci právem hrdi.

Ing. Petr Jirásek, starosta obce