Navigace

Obsah

OBEC HLINCEZnak obce

 

 

leží 12 km východně od Kralovic v nejvýchodnějším cípu okresu Plzeň - sever. Obec je rozložena v průměrné nadmořské výšce 335 m n.m.

Ves je poprvé zmiňována k r. 1361, kdy ji vlastnil Oldřich z Hlohovic. V r. 1651 zde žilo 21 obyvatel. Součástí panství Chříč se ves stala v první třetině 18. století, kde zůstala do zániku feudálního řádu. V posledním desetiletí 19. století Hlince spadaly úřední správou pod hejtmanství a okres Kralovice. K roku 1890 zde stálo 39 domů, v nichž žilo 267 obyvatel české národnosti. V provozu zde byla jednotřídní škola a vápenice. V období po roce 1948 až do roku 1989 měla obec samosprávu, nebo byla spravována jako jeden ze satelitů střediskové obce Chříč, kde v té době sídlil Místní národní výbor.

Po komunálních volbách v roce 1990 se obec Hlince dne 24. listopadu 1990 opět osamostatnila a byl zde zřízen Obecní úřad. Ten sídlí v budově bývalé nevyužité prodejny, kterou si obec k těmto účelům přebudovala. I přes minimální finanční zdroje se daří pomalu obec obnovovat. Obec velmi dbá o památky a o její celkový vzhled. Aby se obec "rozsvítila", byl z obecních prostředků v minulých letech placen zedník, který pomáhal občanům opravovat fasády jejich usedlostí. Veřejná prostranství spravuje obec na své náklady.

Obec Hlince se v roce 2000 umístila na prvním místě v krajském kole soutěže Programu obnovy venkova „Vesnice roku 2000 pro Plzeňský kraj“, získala Zlatou stuhu vítěze krajského kola a v celostátním kole této soutěže byla oceněna pátým místem a oceněním za obnovu památkové zóny a za spolupráci s občany. V roce 2004 se v krajském kole soutěže Vesnice roku obec umístila v Plzeňském kraji na místě druhém, v roce 2006 získala Ocenění za péči o kulturní památky a v roce 2010 Ocenění za záchranu kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců. Do soutěže Vesnice roku se obec přihlásila opět až v roce 2018, s cílem podpořit svou účastí tuto ojedinělou a smysluplnou aktivitu, kde je možné ve všech oblastech činnosti malých a středních obcí své zkušenosti s péčí o obec nejen případně předávat, ale hlavně získávat. Obec Hlince v krajském kole soutěže získala v roce 2018 "Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova" za rodinou Potůčkových znovuvybudovanou polní výklenkovou kapličku Panny Marie Bolestné.

Zástavba vlastní obce Hlince je tvořena obdélnou až trojúhelníkovitou návsí, klesající mírně k jihu, která je ohraničena přízemními domky a drobnějšími statky se širokými dvory. Kaplička z 19. století tvoří pohledový střed zástavby, stejně tak i památník padlým v 1. světové válce s kovářsky zpracovaným oplocením. V obci a u cesty na Ptyč se nachází opravená boží muka, před obcí u silnice ve směru od Studené stojí od roku 2017 nově postavená polní výklenková kaplička Panny Marie Bolestné. Obytná stavení a hospodářské stavby pocházejí většinou z 2. poloviny 19. století nebo z počátku 20. století, v průčelích většiny stavení se uplatňuje zdobná štuková výzdoba, starší, většinou roubené objekty, jsou prohlášeny za kulturní památky. Hlince jsou výjimečné minimálním rozsahem modernizací či rušivých novostaveb, proto byly Ministerstvem kultury ČR 22. září 1995 prohlášeny za vesnickou památkovou zónu (památkovou zónu lidové architektury.

Hlince jsou hodnotným příkladem vsi na levém břehu Berounky, leží ve členité krajině obklopené lesy a zemědělskou půdou. K obci patří osada Ptyč, kterou tvořil zemědělský statek, dnes nahrazený novostavbou komplexu Park Berne a Chateau Berne, v jeho sousedství jsou čtyři rodinné dvojdomky a chatová oblast. Dále pak k obci patří osada Dolany, kde je na svahu vystavěno osm domků a v údolí pod nimi, v místě původní vsi a tvrze, se nachází kostel sv. Petra a Pavla. V katastru obce Hlince jsou také tři chatové oblasti, rybárna u Klečánků a Lejskův - Kožíškův mlýn s malou vodní elektrárnou, které leží na levém břehu Berounky.

V roce 2002 byla část katastru obce Hlince postižena povodní na řece Berounce. Ve dnech 12. a 13. srpna 2002 byly postupně zaplaveny objekty rybárny u Klečánků, Lejskova - Kožíškova mlýna, kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech, několika chat a mnoho hektarů zemědělské půdy. Tato povodeň způsobila na výše uvedených objektech značné škody a hladina řeky vystoupila o více jak 4 m nad normální stav. Povodeň ve dnech 3. a 4. ledna 2003 způsobila menší škody a řeka Berounka dosáhla asi 120 cm nad normální stav. Odstraňování povodňových škod prováděli vlastníci zaplavených nemovitostí na své náklady, dále za podpory obce, spoluobčanů, příbuzných a známých, humanitárních organizací a mimořádného daru Západočeské energetiky a.s., škody a jejich odstraňování zasáhly také do rozpočtu obce Hlince.

V obci a přilehlých osadách žije dnes 90 obyvatel. V letní sezóně je hojně navštěvována pěšími turisty, vodáky a cykloturisty, kteří se mohou občerstvit v některém z objektů u řeky Berounky. Největší z nich je vodácké tábořiště „U Potůčků“, které je v provozu od června do září a poskytuje služby jak v oblasti občerstvení a stravování, tak v oblasti ubytování, a to ve stanech nebo i v několika dřevěných chatkách. Dále je možné navštívit lokalitu u kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců, kde se turisté mohou v letní sezóně občerstvit v rodinném bistru „Obžerstvení u kostela“, které poskytuje služby v oblasti občerstvení a stravování. Obcí prochází cykloturistická trasa Kralovice - Chříč a stezka na zříceninu hradu Krašova. Dopravní obslužnost zabezpečuje autobus, který do obce pravidelně zajíždí. O společenský život se v obci starají především hasiči, myslivci a cyklisté. Slouží jim k tomu od roku 2019 také obnovený kulturně společenský objekt Špejchar čp. 29, kde byly opraveny a vybaveny všechny objekty v areálu, který byl v závěru obnovy oplocen na půdorysu venkovské usedlosti. Od konce roku 2020 provozují ve Špejcharu místní hasiči také pohostinskou činnost v „Hasičské hospodě“. Špejchar je po celkové rekonstrukci plnohodnotně využíván ke konání různých společenských a kulturních akcí.