Navigace

Obsah

Územní plán Hlince

Císařské povinné otisky map Stabilního katastru Čech (1824-1843) Zdroj: Státní ústřední archiv Praha

OBEC HLINCE, KRAJ PLZEŇSKÝ, OKRES PLZEŇ - SEVER

(návrh územního plánu pro účely společného jednání s dotčenými orgány v souladu s § 50 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a veřejného projednání podle § 52 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vypracovaný na základě Zadání územního plánu Hlince, schváleného Zastupitelstvem obce Hlince dne 18.12.2020 pod číslem usnesení 143/2020)

 

a) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST (196.63 kB)

    ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST (475.13 kB)

b) ÚZEMNÍ PLÁN - GRAFICKÁ ČÁST

 1. Výkres základního členění území (322.73 kB)
 2. Hlavní výkres (604.98 kB)
 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (2.65 MB)

     ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - GRAFICKÁ ČÁST

 1. Koordinační výkres (9.8 MB)
 2. Výkres širších vztahů (13.32 MB)
 3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (10.09 MB)

c) PŘÍLOHY

 1. Panorama (8.59 MB)
 2. Schéma 1_Vojenské mapování_Hlince, Dolany a Ptyč (40.05 MB)
 3. Schéma 2_Císařské povinné otisky_Dolany a Ptyč (19.45 MB)
 4. Schéma 3_Císařské povinné otisky_Hlince (28.44 MB)
 5. Schéma 4_Ortofotomapa1954 a 2020_Hlince, Dolany a Ptyč (29.56 MB)

 

Objednatel: Obec Hlince, Hlince 44, 331 41 Kralovice

Pořizovatel: Městský úřad Kralovice, Odbor regionálního rozvoje a územního plánu, Manětínská 493, 331 41 Kralovice

Zhotovitel: Ing.arch. Ladislav Bareš, 5. května 61/1143, 140 00 Praha 4

Datum: 10/2021

Logo PK

TENTO PROJEK BYL SPOLUFINANCOVÁN Z PROGRAMU STABILIZACE A OBNOVY VENKOVA PLZEŇSKÉHO KRAJE 2021