Kontakt

Obec Hlince
Hlince 44, 331 41 Kralovice

Telefon: 373 390 050
E-mail:  ouhlince@volny.cz
→Podrobný kontakt


 

Rozklikávací rozpočet

rozpočet

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odkazy

www.plzensky-kraj.cz/
  http://plzensky.denik.cz/
  Návštěva lékaře  

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 394
TÝDEN: 819
CELKEM: 327302

Mobilní verze

mobilní verze webu

Navigace

Obsah

O kostele sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců

GPS souřadnice kostela: N49°56’52.29” N13°39’20.74”

Kostel

Facebookwww.facebook.com/kostelsv.petraapavlavdolanechuhlincu/

 

Informační kartička o kostele

Kartička   Informační kartička

 Chronologie událostí v kostele

Logo Historie do roku 2000

Historie v letech 2001 - 2005  ;  2006 - 2010  ;  2011 - 2015  ;  2016 - 2020

Kostel sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců byl postaven pravděpodobně jako románský v 10. – 12. století n. l. a je považován za jeden z nejstarších v Čechách. Archeologickým průzkumem však bylo pod základy prokázáno starší pohřebiště a také to, že na tomto místě stávala ještě starší svatyňka, na jejíchž základech byl současný kostel postaven. Některé archaizující prvky zdiva (druhotně zazděná románská hlavice, z románské patky sloupku /stejného průměru jako hlavice/ druhotně v baroku opracovaná kropenka, monolit okénka v západní stěně a kvádříky zazděné v současném zdivu) a odkryté základy románské věže bývalého kostela s typickým řádkovým románským zdivem z kvádříků toto nevylučují, lze se domnívat, že osídlení původních Dolan a vznik kostela s původním pohřebištěm sahají až do doby románské (10. – 12. století n. l.), tedy do doby vlády Přemyslovců (880 – 1306). Lesnaté území strmých břehů nad řekou bylo osídleno již v pravěku. Stopy po keltském osídlení jsou zde velmi intenzivní v lokalitách Podmokel, Zvíkovce, Hradiště a Čilé.

Kostel je orientovaný, jednolodní, tvořený čtvercovým presbytářem a obdélnou lodí s vnějšími opěrnými pilíři šikmo diagonálně postavenými do rohů. Presbytář je od lodi oddělen hrotitým vítězným obloukem. Na jižní straně presbytáře stávala sakristie a oratorium, na severní straně stával objekt, který mohl být původní sakristií nebo později i márnicí.

V roce 1874 je ve farní Chříčské kronice zmiňován havarijní stav „Dolanské zvonice“ nad středem kostela, resp. nad kůrem, která byla dřevěná, krytá šindelem. Nacházely se v ní dva velké zvony z roku 1553 a 1654, které byly odvezeny do Chříčského kostela sv. Jana Nepomuckého v roce 1878. Při opravě kostela v roce 1895 byla na západní straně střechy vystavěna nová sanktusová věžička, ve které byl umístěn pravděpodobně již jen jeden z malých zvonů ze Chříčské zámecké kaple. Ten se dnes zřejmě nachází ve zvoničce v Holovousích. Existence zděné věže byla potvrzena archeologickým průzkumem v západní stěně lodi kostela. Jednalo se o věž původního románského kostela, která byla odstraněna při jeho přestavbách buď na přelomu 13. a 14. století a nebo až při jeho celkové opravě v roce 1530.

Kostel stojí v krásném údolí řeky Mže (Berounky) zcela o samotě, uprostřed polí, v malebné poloze pod svahem, na němž se nachází několik domků. Přes řeku zde přecházela v minulosti zemská stezka. Přicházela od Zvíkovce a pod dvorem Hamouz procházela pod strání brodem přes Mži. Podle pamětníků existoval převoz v těchto místech do roku 1920. Zemská stezka pak pokračovala kolem kostela, míjela vpravo ležící bývalou tvrz pánů z Řebříka z období okolo roku 1300 a stáčela se přes brod pod bývalou panskou hájovnou k údolíčku Dolanského potoka, kudy pak směřovala dále k západu ke dvoru Ptyč, odkud pokračovala opět západním směrem a směřovala na Krašov.

Kostel byl farní až do 90. let 18. století, po zřízení lokálie na Chříči poklesl na filiální a ve dvacátém století pozbyl náboženského významu vůbec. Jako farní byl součástí různých vikariátů, nejčastěji a naposledy však kožlanského. V kostele sv. Petra a Pavla v Dolanech probíhaly bohoslužby a konaly se k němu za tímto účelem poutě, nejvýznamnější byly 29. 6. na sv. Petra a Pavla a 18. 8. na sv. Jáchyma.

Ve starém popisu diecéze Pražské je zmiňován jako kostel farní mezi r. 1344 - 1350. Pány tohoto kostela jsou zmiňováni roku 1358 Habart z Dolan a Markwart z Řebříku. Za husitských válek zdejší kraj postihla četná tažení vojsk a kostel byl tedy zřejmě opuštěn. Přestála-li fara Dolanská dobu husitskou, jistě vzala za své ve válkách švédských, jimiž byla krajina silně postižena. Hřbitov okolo kostela byl zasypán, kostel sám z části pobourán. Na počátku 15. století Dolany získali páni z Kolovrat na Krakovci. Kryštof z Kolovrat nechal sešlý kostelík, z něhož zbyly obvodové zdi, které drží dodnes, opravit a roku 1553 do něj dal pořídit zvon, tedy v době renesanční. Za třicetileté války opět kostel zchátral a tentokrát jej nechal opravit další pán panství, Vojtěch Hynek Týřovský a v roce 1684 daroval druhý zvon, tentokrát barokní. V době, kdy panství chříčské náleželo Lažanským, se dostalo kostelíku opět pozornosti, dalšího vybavení a oprav. Tehdy plnil funkci farního kostela pro vesnice Ptyč, Hlince, Studená, Holovousy a Chříč, neboť vlastní Chříčský kostel byl zámeckou kaplí a funkci lokálie získal až v roce 1785. Přesto se zájem o kostelík udržel až do 19. století, kdy byl ještě roku 1838 opraven. Definitivně se vývoj v neprospěch kostela zvrhl až v roce 1878, kdy byly zvony z kostela odvezeny do Chříče. V letech 1882 - 1895 byl kostel vydrancován a zpustošen. Poslední známá oprava vně i uvnitř, včetně zbudování nové věže je známá z roku 1895. Kromě dvou už zmiňovaných zvonů visel na zdi v presbytáři, odděleném od lodi hrotitým vítězným obloukem, obraz světců, jimž byl zasvěcen kostel "Sv. Petr se loučí se sv. Pavlem", který vznikl v první polovině 18.století a nesl alianční znak Čermínů a Lažanských. Boční oltáře v rozvilinových rámech segmentově zakončené, shodné kompozice představovaly sv. Jáchyma a sv. Isidora. Z doby panství Lažanských pocházely cínové svícny s obdobným aliančním znakem lažansko-čermínským. Oba oltáříky byly obnoveny roku 1838 a obrazy zřejmě tehdy opraveny. Kromě kostelních lavic a dřevěného zábradlí před oltářem, střídmé pozdně barokní kazatelny, není žádné vybavení zobrazeno. Vedle pravého oltáře visel na stěně památný kříž, na němž sv. Petr jest ukován.

Dolany jsou vedeny jako součást obce Hlince od roku 1870. Kostelík začal prudce chátrat v předválečném období a po 2. světové válce. Zchátral natolik, že se stal zříceninou. V ústředním seznamu kulturních památek ČR je veden pod rejstříkovým číslem 39524/4-1269.

5. října 2000 schvaluje Zastupitelstvo obce Hlince na svém veřejném zasedání žádost o převod kostela s přilehlými pozemky do vlastnictví obce s cílem věnovat se obnově této významné kulturní památky.

V roce 2001 byly započaty z iniciativy obce Hlince a s pomocí grantu Nadace Open Society Fund Praha na objektu kostela záchranné práce s cílem zachovat toto kulturní dědictví našeho národa pro příští generace. Z finančních prostředků poskytnutých v grantovém řízení ve výši 40 000,- Kč byly v okolí kostela vytrhány náletové dřeviny, stromy a křoviny, byly provedeny základní terénní úpravy a provedena částečná úprava zdiva. Zároveň byl proveden průzkum stávajícího obvodového zdiva a zpracován statický posudek statikem Ing. Jindřichem Rinešem s návrhem obnovy objektu. Z prostředků nadace byla pořízena nová informační tabule ke kostelu. Vše za bezmála za 80 000,- Kč. 6. listopadu 2001 byla uzavřena směnná smlouva mezi obcí Hlince a vlastníkem okolních pozemků u kostela panem Františkem Melicharem z Hlinců, čímž vznikla přístupová cesta od Dolanského potoka ke kostelu.

Kostel