Kontakt

Obec Hlince
Hlince 44, 331 41 Kralovice

Telefon: 373 390 050
E-mail:  ouhlince@volny.cz
→Podrobný kontakt


 

Rozklikávací rozpočet

rozpočet

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Odkazy

www.plzensky-kraj.cz/
  http://plzensky.denik.cz/
  Návštěva lékaře  

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 7
DNES: 394
TÝDEN: 819
CELKEM: 327302

Mobilní verze

mobilní verze webu

Navigace

Obsah

Program obnovy venkova

POV

Obec Hlince patří do kategorie nejmenších obcí se 79 obyvateli. Její roční příjmy se v posledních několika letech pohybují okolo cca 1.300.000,- Kč, z toho daňové příjmy činí cca 1.150.000,- Kč a nedaňové příjmy cca 150.000,- Kč. Obec je schopná pokrýt náklady na svůj provoz jen s přijetím různých úsporných opatření. Ani odměny členů zastupitelstva nejsou vypláceny v plné výši, valnou část odměn věnují zastupitelé na akce POV. Tyto se daří financovat jen díky dotacím nebo grantům. V roce 2000 byla dokončena mnohaletá rekonstrukce obecní zvoničky, zároveň byla restaurována boží muka v obci Hlince a jejím okolí. V roce 2001 byl v rámci komplexní úpravy veřejného prostranství vyčištěn návesní rybník, opravena historická studánka a provedeny základní úpravy návsi. V témže roce byla opravena a znovu zprovozněna požární nádrž. Od roku 2002 se práce prováděné v rámci POV soustředí zejména na obnovu kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech, současně však probíhá další postupné zvelebování obce a přilehlých osad. Ve stejném roce byla provedena výstavba nového nástupního ostrůvku pro autobus s úpravou prostranství před budovou OÚ. V roce 2003 byla provedena oprava a celková rekonstrukce cest k řece Berounce. V letech 2004 a 2005 byla pozornost obce věnována převážně dokončení obnovy střechy kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech, přesto se podařilo například opravit výtluky v místních komunikacích, vyřezat přerostlé křoviny v nejzanedbanějších úsecích těchto cest, osadit nové svislé dopravní značení v obci i přilehlých osadách a opravit poškozené kanálové vpusti v obci. Na místě dětského a sportovního hřiště bylo v roce 2008 až 2009 v centrální části návsi vystavěno nové dětské hřiště a moderní sportovní hřiště, které však v území s plošnou památkovou ochranou působí rušivě. Průběžně a opakovaně jsou opravovány výtluky na místních obslužných komunikacích ve vlastnictví obce, v letech 2008 byla opravena a vyasfaltována místní obslužná komunikace z Hlinců k Lejskovu – Kožíškovu Mlýna a na Ptyč. Souběžně byl nově postaven východní „obchvat obce“, krátká místní obslužná komunikace, odkloňující dopravu ze Studené směrem na Ptyč, mimo obec a historické jádro vsi. V letech 2011 byla kompletně zrekonstruována v roce 2001 znovu zprovozněná požární nádrž. V roce 2015 byla provedena celková oprava a vybílení interiéru budovy obecního úřadu, natřena byla všechna okna a dveře. Byla provedena oprava a zatrubnění nezpevněných komunikací směrem k Tábořišti „U Potůčků“, na místních asfaltových komunikacích byly provedeny opravy výtluků, vyřezány byly křoviny a poškozené nebo přerostlé stromy na návsi, u Špejcharu a v okolí obecních komunikací, na kterých bylo doplněno chybějící svislé dopravní značení. Seškrabány byly v obci a na Hůrce krajnice, opravena byla také nezpevněná cesta ke kostelu, na níž byl v úseku před hájovnou zatrubněn Dolanský potok, kde byl do té doby pouze brod. V tomto roce byly vyměněny dveře do skladu hasičské zbrojnice a okolo požární nádrže byl zbudován příkop s valem, který ji má chránit proti zaplavení vodou a blátem z okolních polí, při této akci byly pročištěny navazující příkopy až na křižovatku ke Špejcharu. V roce 2016 se v obci podařilo provést výměnu dožilé plechové autobusové čekárny za novou dřevěnou a v souvislosti s tím byla provedena oprava a doplnění zádlažby v okolí budovy obecního úřadu, oplocení kontejnerů za budovou obecního úřadu a oprava zařízení dětského hřiště. Současně s těmito pracemi byla provedena oprava obecní studánky na návsi u rybníka, nad studánkou bylo postaveno její nové zastřešení a u návesního rybníka bylo provedeno oplocení stavidla, za kterým byl na stavidlo posazen vodník Honza. Na návsi byla umístěna nová lavice okolo kmenu lípy a do návesní kapličky bylo instalováno elektrického vyzvánění. V oblasti péče o místní komunikace bylo provedeno vyspravení výtluků na místních komunikacích v katastru obce a seškrabání zanešených krajnic asfaltové komunikace od Dolan k mostu nad Dolanským potokem, jehož mostovka byla také v celé šíři překryta novou vrstvou asfaltové emulze z důvodu zabezpečení odtoku vody z komunikace mimo těleso mostu, nájezdy na most byly z obou stran zvýrazněny osazením nových patníků, současně byla provedena oprava tělesa mostu, při které byly v rámci běžné údržby opraveny koruny parapetů mostu, které byly dozděny a celé boční stěny mostu nahozeny vápeno-cementovou maltou, krytí koruny parapetů bylo v celé délce a šířce cca 1,5m provedeno z betonu vyztuženého ocelovou sítí, na vnitřní hranu betonového krytí koruny parapetů bylo osazeno na každé straně mostu pět kusů betonových svodidel, náhradou za původní parapety ze smíšeného zdiva, které se nedochovaly. V oblasti péče o obecní zeleň byla za finanční podpory Plzeňského kraje provedena výsadba tří kusů hrušní, chybějících v jednostranné aleji u cesty do kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech a současně byl vysazen nový živý plotu z habru obecného okolo sportovního hřiště na návsi. V neposlední řadě bylo také za finanční podpory Plzeňského kraje provedeno doplnění výstroje a technických doplňků pro jednotku SDH obce Hlince.

Opravy objektů a veřejného prostranství v obci Hlince jsou připravovány s přihlédnutím k podmínkám daným existencí prohlášení obce Hlince za památkovou zónou lidové architektury z roku 1995. V praxi to znamená, že ne vždy lze některé práce realizovat s co nejmenšími náklady, naopak je třeba často investovat vyšší částky pro dodržení rázu a charakteru vesnice a její zástavby.

V roce 2000 započala obec Hlince záchranné práce na zřícenině kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech. Tento kostel patřil vždy k historii obce, je proto povinností obce a jejích obyvatel pokusit se o jeho záchranu a zachovat jej pro budoucí pokolení. Jak je výše naznačeno, obec nemůže uvolnit finanční prostředky v potřebné výši, přesto se podařilo odkoupit pozemky a vybudovat ke kostelu přístupovou cestu, vyčistit okolí i vnitřek kostela od náletu a dřevin, vytěžit v okolí kostela suť, hlínu, kamení a zbytky ze zemědělské činnosti. V posledních letech se podařilo dokončit statické zajištění obvodového zdiva a opěrných pilířů, na kostele byl v roce 2004 postaven nový krov a položena nová střešní krytina a 16. října 2004 byla v rámci úprav kostela a jeho okolí provedena výsadba 25 kusů hrušní, kultivar Pirus communis Chantelier, a dvou jírovců – kaštanů. V roce 2005 pokračoval v okolí kostela a přilehlých pozemcích archeologický výzkum Západočeské univerzity v Plzni, jehož cílem je objasnit osídlení této části území, upřesnit polohy bývalé vsi nebo osady a objasnit způsob života našich předků v této lokalitě. V pátek druhého září roku 2005 byla na svoje původní místo do střechy kostela osazena nová věž s křížem a pozlacenou makovicí. Osazením věže byla dokončena kompletní obnova střešního pláště kostela, objektu, prohlášeného i s okolními pozemky Ministerstvem kultury ČR za nemovitou kulturní památku. V roce 2009 byly na kostele obnoveny okna a vchodové dveře, obnovena byla také dřevěná kruchta. Před kostelem byla sochařem a kameníkem Bartolomějem Štěrbou z Kozojed za spolek NEFOSIN v roce 2013 vztyčena nová socha sv. Jana Nepomuckého, jejíž odhalení a požehnání a následnou Římskokatolickou bohoslužbu vedl J. Em. Kardinál Miloslav Vlk. V kostele se opět konají pravidelně poutě na sv. Petra a Pavla, koncerty, výstavy, od roku 2010 svatební obřady a od roku 2014 je pořádána Svatojánská plavba „Dolanské Navalis“, plavba na lodích po řece Berounce ke kostelu. Kostel se také v roce 2015 zapojil do celostátní akce Noc kostelů, ve které otevřený kostel nabízí nevšední atmosféru uvnitř i v jeho okolí včetně příjemného programu, při němž probíhá prezentace kostela po opravách v minulých letech. Postup dalších prací, výše a zdroje finančních příspěvků, jsou uvedeny v části historie kostela. Cílem obce je vzbudit pozornost veřejnosti o tuto ojedinělou kulturní památku a pokusit se pokračovat ve svých plánech dál, to jest dokončit celkovou obnovu kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech do posledního dochovaného stavu z 30. let 20. století.

V roce 2012 zakoupila obec od soukromého vlastníka objekt čp. 29 ve Hlincích s místním názvem „Špejchar“ a bývalá obecní sýpka se společenským sálem, sklepem a zahradou se tak staly opět majetkem obce Hlince. Jedná se o historický objekt, který na rozdíl od kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců není prohlášen Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku, nachází se však v památkově chráněném území – Vesnické památkové zóně Hlince. Obec nechala zpracovat projekt obnovy Špejcharu tak, aby po opravě a přestavbě vyhovoval dnešním požadavkům na objekty „kulturně-společenského charakteru“. V roce 2015 byla obnova celého objektu zahájena první etapou s názvem „Stavební úpravy kulturního objektu čp. 29 ve Hlincích, I. etapa – vestavba sociálního zařízení a obnova střechy špýcharu“, spočívající v realizaci toalet, opravě kuchyně, demolice přístaveb mezi venkovním sklepem a objektem špýcharu a v opravě střechy nad částí špýcharu. Souběžně a po ukončení této etapy, která probíhá od roku 2015 za finanční podpory Plzeňského kraje, plánuje obec postupnou opravu části objektu se sálem a v závěru prací opravu a nátěr fasády celého objektu, provedení nového oplocení zahrady a uzavření celého areálu na půdorysu vesnické usedlosti. Objekt Špejcharu je dlouhodobě pronajat Mysliveckému sdružení Chříč, o čemž svědčí bohatá myslivecká výzdoba sálu, naprosto ojedinělá v blízkém i vzdáleném okolí. Myslivci v objektu pořádají myslivecké zábavy a schůze, zakončují zde hony a naháňky. Obec v objektu také pořádá zábavy, zakončovány jsou zde v posledních letech také cyklistické vyjížďky „Hlineckým rájem“ organizované obcí a místním „Bajk teamem“ a cílem obce je, aby objekt Špejcharu po dokončení jeho obnovy sloužil i nadále veřejnosti jako kulturně-společenský objekt.

Obec HliPOV_Vesnice rokunce se v roce 2000 umístila na prvním místě v krajském kole soutěže Programu obnovy venkova „Vesnice roku 2000 pro Plzeňský kraj“, získala Zlatou stuhu vítěze krajského kola a v celostátním kole této soutěže byla oceněna pátým místem a oceněním za obnovu památkové zóny a za spolupráci s občany. V roce 2004 se v krajském kole soutěže Vesnice roku obec umístila v Plzeňském kraji na místě druhém a v roce 2006 získala také v krajském kole soutěže Vesnice roku v Plzeňském kraji Ocenění za péči o kulturní památky.